ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
“Играй и спечели с Карнобатска”

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Промоционалната игра се организира от "Сис Индустрийс“ ООД, вписано в Търговския регистър, при Агенцията по вписванията с ЕИК 040275584, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Джеймс Баучер“ №77, ет. 2 ет. 5 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”) и технически се администрира от „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД. Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.karnobatska.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон 0888422896 (цената за обаждане е според тарифния план на абоната). Всеки ден от 09:00 до 20:00 часа с изключение на официалните празнични дни определени за 2019 година/ 2020 година.
1.2. Промоционалната игра е с продължителност от 00:00 часа на 21.10.2019г. до 23:59 часа на 26.01.2020г. и се организира и провежда на територията на Република България.
1.3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.
1.4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.
1.5. В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружествата „Сис Индустрийс” ООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕТ ДАРС-91 - Димитър Събков, Фатум ООД, както и членове на техните семействата по съребрена линия (родители, съпрузи, деца, братя и сестри). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.
1.6. Наградите в промоционалната игра са 500 броя бутилки Карнобатска Мускатова 0,7л, 100 броя тонколони PAudio, и 10 броя ваучери на стойност 500лв., както и като комплимент тапети /wallpaper/ за мобилен телефон - само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS.

II . ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

2.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са следните:
Карнобатска гроздова ракия 0,5 л, с промоционален дизайн на гърба на бутилката, кодът се намира в скреч поле;
Карнобатска гроздова ракия 0,7 л, с промоционален дизайн на гърба на бутилката, кодът се намира в скреч поле;
Карнобатска гроздова ракия 1 л, с промоционален дизайн на гърба на бутилката, кодът се намира в скреч поле;

Участващите опаковки са обозначени с промоционален гръбен етикет, или гръбен стикер, и рекламен некхенгер със заглавието на Промоцията “Играй и Спечели“.
2.2. В играта участват единствено продукти с промоционални опаковки (гръбен етикет, или гръбен стикер със скреч поле). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код на гръбния промоционалния етикет/стикер.
2.3. След крайния срок на промоцията (23:59 часа на26.01.2020г.), тя се прекратява, независимо, че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

III . МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1 Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код от гръбния промоционален етикет или стикер.
Стъпка 1: Закупете Ракия Карнобатска Гроздова с промоционален дизайн.
Стъпка 2: Открий 7 символния код под скреч полето на задния етикет на бутилката и го регистрирайте на www.karnobatska.bg или чрез SMS на кратки номера 1882 или 1080.
Потребителят следва да потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила при web регистрация и попълни задължителните полета.
Стъпка 3: Всеки регистриран код се натрупва в акаунта на участника и по този начин се увеличават шансовете за печалба.
С един печеливш код може да спечели бутилка Ракия Карнобатска Мускатова 700 ml.
За големите награди в седмичните тегления участникът трябва да изпълни следните условия:
С един успешно регистриран код към датата на теглене на томболата може да спечели Тонкола PAudio или Ваучер на стойност 500лв.
Всички регистрирани непечеливши кодове участват за награди в тегленията до края на играта.
3.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират, чрез SMS на кратък номер 1882* или 1080* или на адрес www.karnobatska.bg, седем символен уникален код от скреч полето на гръбния етикет на промоционалния продукт точно така, както е изписан. Всички букви в кода са латински и е задължително да се изпишат в SMS-а на латиница. Кодовете могат да бъдат изписвани и изпращани и с малки, и с големи букви.
*Цената на един SMS към кратки номера 1882 и 1080 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на A1, Vivacom и 0,29 лв. за абонати на Telenor.
3.3.1. При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация за участие в играта. При участие в играта чрез SMS, потребителят трябва да въведе, като текст само Уникалния код от промоционалната бутилка - с един SMS може да бъде регистриран само един Уникален код.
3.3.2. Регистрацията в Сайта изисква въвеждане на Уникалния код и валиден мобилен телефонен номер. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в играта.
3.3.3. При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (за участващите в играта чрез изпращане на SMS), или чрез съобщение на екрана на монитора (за участващите в играта чрез регистрация на адрес www.karnobatska.bg), дали печели една бутилка Карнобатска Мускатова или участва в седмична томбола за теглене на Тонколона или Ваучер на стойност 500 лв. Печелившите промоционални кодове спечелили на това основание бутилка Карнобатска Мускатова не участват в седмичните тегления за голяма награда: Тонколона или Ваучер на стойност 500лв.
3.3.4. С един и същи уникален код може да се спечели само една награда. Всеки участник може да участва с неограничен брой различни уникални кодове. Регистрираните кодове участват до края на промоцията. Ако участник регистрира код на 24.10.2019 г., то с него получава правото да участва в тегленията до края на промоцията - 26.01.2020 г.
3.4. Всеки участник трябва да запази промоционалните бутилки, тъй като те ще му бъдат изискани като доказателство за притежаването на уникалният код в случай на спечелването на награда. Предоставянето им е задължително условие за получаване на наградата.
3.5. Изображенията на наградите на промоционалния уебсайт и всички рекламни материали по промоцията са с илюстративен характер.
3.6. За всеки успешно изпратен SMS към кратък номер 1882 или 1080 в периода от 21.10.2019 г. до 26.01.2020 г. (вкл.) участникът ще получи линк, от който ще може да свали безплатно имиджова картинка на Карнобатска Гроздова (изтеглянето през мобилно устройство се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).
3.7.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
500 броя - бутилки Карнобатска мускатова ракия 0,7л.
100 броя - Тонколони PAudio
10 броя - Ваучера на стойност 500лв.
3.7.2. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:
Малки награди: 500 броя бутилки Карнобатска Мускатова ракия 0,7 л. ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер. Наградите се печелят инстантно, като всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда, веднага след регистрацията на код. Промоционален код спечелил бутилка Карнобатска Мускатова ракия 0,7л., не участва в тегленията за награда - Тонколона или Ваучер за 500лв.
Средни награди - 100 броя Тонколони PAudio Теглят се чрез специално разработен софтуер за теглене на случаен принцип за нуждите на промоцията. Всички печеливши ще бъдат уведомявани чрез SMS след томболата на съответния ден. Печелившите от първата и втората седмица ще бъдат уведомени след 04.11.2019г. Всеки печеливш ще получи SMS с информация за спечелена награда и телефонни номера (без увеличения на телефонната услуга), на които до 10 дни следва да предостави данните си (адрес и телефонен номер) за доставка на наградата. Всички уникални участници в промоцията, регистрирали един код участват първо в томболите за Ваучер на стойност 500лв., след което се теглят Тонколоните. Ако са непечеливши при тегленето за Ваучер, автоматично кодовете участват в тегленето за Тонколона.
Големи награди един вид - 10 броя Ваучера на стойност 500лв. Всички участници в промоцията, които са регистрирали минимум 1 промоционален код и не са спечелили малка награда, се регистрират автоматично за участие в седмичните тегления за големите награди - Ваучери за 500лв. Теглят се чрез специално разработен софтуер за теглене на случаен принцип за нуждите на промоцията. Всички печеливши ще бъдат уведомявани чрез SMS след томболата на съответния ден. Печелившите от първата и втората седмица ще бъдат уведомени след 04.11.2019г. Всеки печеливш ще получи SMS с информация за спечелена награда и телефонни номера (без увеличения на телефонната услуга), на които до 10 дни следва да предостави данните си (адрес и телефонен номер) за доставка на наградата.
Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 1 непечеливши код за участие в томболите за Ваучер за 500лв. и Тонколона. С всяка последваща регистрация на нов промоционален код, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда.
Тегленията ще бъдат извършвани измежду всички участници, регистрирали промо кодове през периода на играта.

Дните, в които ще се провеждат тегленията на средни и големи награди са както следва:

04.11.2019 г. - първа томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.

14.11.2019 г. - втора томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.

22.11.2019 г. - трета томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.

02.12.2019 г. - четвърта томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.

12.12.2019 г. - пета томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.

18.12.2019 г. - шеста томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.

27.12.2019 г. - седма томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.

06.01.2020 г. - осма томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.

16.01.2020 г. - девета томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.

27.01.2020 г. - десета томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.

3.8. В периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.karnobatska.bg . На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.
3.9. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS, в който ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.
3.10. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени безпратно с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.
3.11. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888422896 в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.9. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази печелившата промоционална бутилка с промокода. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.
3.12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
3.13. Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител срещу връчен и попълнен със съответните реквизити протокол.
3.14. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера бутилката с промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че етикета с кода са повредени, дефектни или промоционалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.
3.15. Всички награди се доставят безплатно на печелившите. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската фирма, в който се намира наградата му, както и срок, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
3.16. В случай, че през дадена седмица от периода на промоцията поради липсата на достатъчно участници не бъдат спечелени предвидените награди описани в точка 3.7.2, то наградите предвидени за съответната седмица ще бъдат прехвърлени и добавени към следващата.
3.17. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), наградите и предметните печалби от игри на случайността, със стойност над 100 (сто) лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. "СИС ИНДУСТРИЙС" ООД внася за своя сметка дължимия от печелившия участник данък, и издава служебна бележка по образец. Подаването на годишна данъчна декларация от всеки спечелил участник е личен ангажимент, като се спазват сроковете и реда, регламентирани в ЗДДФЛ. Текста в този член се отнася само за печелившите на големи награди - Ваучер на стойност 500 лв.

IV . ДРУГИ

4.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.
4.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност в случай, че продукти в промоционални опаковки се предлагат в търговската мрежа и след изтичане на срока на промоционалната игра.
4.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за промоционални опаковки, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени след закупуването на продуктите.
4.4. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.
4.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ на промоцията не носи отговорност за погрешно изпратен от участника в промоцията уникален код чрез SMS на указания за промоцията кратък номер.
4.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за неполучени обратни SMS-и с резултат от изпратен промоционален код.
4.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на изпратени SMS-и или извършени регистрации на интернет адрес www.karnobatska.bg
4.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.karnobatska.bg
4.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адрес www.karnobatska.bg.
4.10 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.karnobatska.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.
4.11. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако мобилното устройство или компютър на даден участник не поддържа формата, вида и др. подобни на изпратения линк с картинка и даденото устройство не може да я отвори/изтегли. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако мобилното устройство или компютър на даден участник не поддържа достъп до интернет, няма план към мобилния си оператор, който да му осигурява такъв достъп, или апаратът му не позволява връзката към картинката да бъде отворена или последният да бъде свален през мобилен телефон/компютър.
4.12. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
4.13. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.
4. 14. Организаторът не носи отговорност за грешки, свързани със забавени доставки или недоставяне на награди, причинени от неправилно посочване или грешки в посочения от участника в томболата адрес, на който е била изпратена наградата. Организаторът не носи отговорност при промяна на адреса на участника в томболата или промяна в други данни, които правят невъзможно изпращането на наградата до него, както и за невъзможността да се получи или неполучаването на наградата от участника поради друга причина у него. В тези случаи награденият участник изгубва правото си да получи наградата.
4.15. При регистрирането на значителен брой промоционални кодове (независимо дали чрез Интернет или чрез SMS) и в случай, че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

V . ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни - три имена, адрес, телефонен номер и/или e-mail, които ще бъдат необходими за осъществяването на обратна връзка с участниците по повод тегленето и предоставянето на награди, като от спечелилите участници допълнително ще бъде изисквано и ЕГН, което ще бъде необходимо с цел издаването на служебна бележка за изплатен доход по смисъла на чл. 73, ал.1, т.1 ЗЗДФЛ. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в промоционалната игра лични данни за целите на организацията на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея, включително за целите посочени в т. 5.2., т. 5.4. и т. 5.5. С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията на кратък номер 1882 и 1080, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата www.karnobatska.bg, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра.
5.2. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА. Данните ще бъдат съхранявани в базата данни на Организатора не повече от 2 календарни години. След този период, то Организатора се задължават да ги изтрие и унищожи.
5.3. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.
5.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:
администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;
провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, включително и други промоции свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);
изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.
5.5. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или e-mail във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес: "Сис Индустрийс" ООД София , бул. "Джеймс Баучер" 83-85. Бизнес сграда Джеймс Баучер, ет. 5. , телефон: +3592 962 20 30 или на имейл: marketing@vinpromkarnobat.bg
5. 6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията:
куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;
дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет - страницата www.karnobatska.bg
дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията на кратък номер 1882 и 1080;
партньорите, осигуряващи наградите за промоционалната игра
5.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с GDPR Регламента следващ Закона за защита на личните данни.
5.8. В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра.

VI . ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата промоция, участниците изразяват своето съгласие, че в случай на получаване на награда техните имена, и снимка и населено място биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на промоцията, без за това да се дължи заплащане от негова страна.
С участието си в настоящата промоция, участниците се запознават с възможността да получават в бъдеще до 5 броя непоискани търговски съобщения, представляващи рекламни SMS или електронни съобщения за други промоции и рекламни дейността свързани с марката Карнобатска Гроздова в рамките на две години след началото на промоционалния период.